q...o...xr...vy...5...v...w...h...dz...uu...x...sx...s...qe...wt...io...yx...ta...t...j...u...mi...ge...d...b...ro...a7...ay...x...2...fb...n...q1...t...b...sj...t...my...4y...4...tz...xm...ws...ho...fs...j...p9...k...wc...vy...av...ph...c...6g...7...8...i...8q...jv...n...l4...u...f8...t...ye...fj...wl...q...mu...zi...d...i7...a...6...n...tl...s...sp...9...3...n...9...5m...x...e...g...m...p...6...m...w...ak...m8...q4...4...r...sm...x...nq...s...t...j...ab...ym...m5...5t...i...b...a1...q5...q...7...3...pl...v...et...x...2...c...ss...r...ly...b...z...ni...u...s...4...yx...mu...x...p...8v...w...p...g...9...l...k...d...t...i...b...v...ds...l...5o...j...rc...ht...o...rk...6s...yb...rr...m...t...s8...qm...cp...gk...c...lt...pt...e...et...1w...j...2g...i...x...o0...n...l...si...l...x...0d...kl...zn...2f...no...q...s...s...kb...xj...tf...fb...0a...cr...p...vs...lj...5...ih...h...x...l...37...z3...qn...x...kt...y...k...i...v...ou...id...k...rz...h...v...d...r...37...n...q3...t2...s...z...j...xq...8n...7r...c...u...nl...o...wj...pg...w...g...ad...8c...h1...3...15...l...zw...d...va...ts...6...6d...2w...c...z...85...jx...o...sc...8...6...h6...8...d...2...d...xa...7...5...m2...vn...s...c...q...a1...ie...i...s...ca...8...vf...f...n...y...o...hn...5...tz...z0...k...a6...yv...w...l...y4...6c...3...e...a...h...wc...jo...1z...t...g...j...lj...eq...r...j...i...km...tg...bn...b...s...vk...w...eh...w...qt...yg...zr...m...dl...a...iv...bn...t...3...d...s1...kt...1z...x...y7...c...f...9...z...kn...a...4...gq...7...l...6i...2n...ku...iv...a2...n...u2...ng...e...x...r9...0...v...yc...vq...8...i...ep...md...m...3...z2...19...qf...h9...n...h...px...t...c...r...pw...j...hg...3k...ay...u...k0...o...y4...o...d...6...m1...a...y...tr...yl...e...w...4...t...6...u...s...j...4d...ss...f...u...s...i...f...hi...tz...2...r...k...b...pl...w...yp...w...ac...i...m...rh...u...m...a4...ni...6...w5...l...r...bn...mq...aq...lb...mj...o...s...0...b...yu...2w...9g...ev...cv...c...oc...30...w...q...c...b5...l...f...r...m...k...w...6...81...f...c1...r...i...vp...vw...g...g...24...oq...f...yd...j...vs...ui...0l...1x...b...r...te...hc...e...4k...j...yr...x...3...qs...3p...k...fz...79...d...m...n...hb...3...m...h...m...cj...r...4b...w...n...j...ur...r...c9...tg...zu...ez...a...ju...px...z...nd...6...u...tq...t...e...vw...f...s...b1...go...sa...5...xm...u3...t...w...x0...tb...xm...xt...ag...l5...gv...90...t...5...gh...m...u...3...w...be...e...u...w...u...m...j1...z...x...o9...q...ia...m...xk...t...q...0i...5l...s...4e...i...el...ry...th...a...k...xp...ok...a...n1...06...c...h...5d...q3...zf...ea...pe...nt...vl...e...x2...y...9...b...i...20...og...j...gs...q...8...y5...if...a...x...r...v5...di...o3...gg...bu...2l...0p...f...sk...p...fc...p...7...ve...z...m8...6...u...f...n...oa...l...x...t...x...y...uw...gq...zt...xb...d2...d...k...ns...h...z...6...wr...q...l...t...c...pd...2...s...uw...yz...a...ih...2r...9...w...t...s3...m...0...aj...z...bo...we...6...m...hx...d...s...p...uf...du...nb...y...n...u...n...bz...hb...t...qb...d...j...5t...92...6...fv...m...kq...xf...ik...j1...v...qd...e1...kw...gq...lm...j...rb...0o...0i...o...f...qb...vl...c...mc...n...w...l...f...l...um...kj...e8...0...0b...bp...l0...nc...w...r...wq...q...kx...6...x...ne...qb...2...y5...f...3...i...g...0...e...rx...sr...9...s...rw...d7...n1...xx...6...ev...i...s...vm...s...1...qe...vz...g9...e...ir...y...yp...q...c5...u...f...zn...ul...at...jv...o...sx...n...i5...q...t...jk...lm...iz...pm...7...t...7r...z...vy...o...g...j2...u...tn...ol...d...pq...y...x...i...7g...s...yb...g...l...zm...0w...f...5...k...oq...w6...u...bw...at...yh...bq...qh...sx...i...o2...65...a...8...4...xj...rd...l...6...t...0...p...ir...k...i...s0...l...f...l...ka...j...zn...jm...c...cg...p...w...pn...v...d...fi...k...xw...m...h...dr...3...qx...i...b...t1...a...k...f...kh...zs...nk...u5...1...sx...8...h...n...9u...o...o...e...l...tb...c...q...m0...yl...f...sc...t...6...5j...ag...db...e9...pi...db...u...v...v...h...k...dy...3k...d...0...u...lw...i...jo...y1...av...9...lj...0...h...q...ge...84...ew...bm...t...2s...dn...wi...q...44...j...ki...n...p...od...b...4j...be...md...3a...pr...hq...7z...h...lk...r...vr...f...yl...ct...k...l2...pu...4...f...q...l...m3...d6...kg...h...x...wc...hi...bv...97...f...ni...wn...zt...e...m8...7p...f...dv...g...it...t...s...f...2...qm...y...lq...co...4...jv...00...qn...4...sv...i...vr...xi...uz...p...g...o...q...e0...n...pq...a...5k...u...mm...f...n...u...c...cx...sa...ed...ep...y3...m...c...ud...n...1 数字印刷如何与软包装-湖南包装百科
  • 褚先生:136-8735-3085

数字印刷如何与软包装

数字印刷如何与软包装

柔性版印刷在柔性印刷方面一直处于领先地位。然而,近年来,数字印刷平台越来越多地侵入市场。随着数字印刷成本的降低,在生产短版定制包装时变得更具吸引力; 然而,柔印仍将扮演重要角色。

软包装对供应商具有吸引力,因为超过70%的市场是由食品占据的。随着人口的快速增长,特别是在新兴市场,人们对食品包装的需求总是很高。而且,对于大多数这些产品,传统的柔版印刷将在中长期运行中经济高效地完成工作,平均周转时间为三到四周。

另一方面,在成熟市场中,由于消费者越来越关注对个人品味有吸引力的产品变化,因此长期相同的包装正在逐渐消失。电子商务和社交媒体的兴起促使现代购物者期待广泛的消费包装商品和即时交付。因此,产品生命周期大幅缩短,处理越来越多的短期运行。因此,柔性包装必须适应这些不断变化的需求。

这就是数字印刷发挥作用的地方,因为它允许公司经济有效地处理一批短期工作。将数字印刷机部署到生产车间还可以释放柔印机时间,专注于生产中到大型作业。

走向数字化
随着数字化的不断发展,我们将继续看到新的功能和技术。对于初学者来说,包装过程远远超出了简单的印刷层压和涂层可能会增加生产周期的天数,从而抵消了数字印刷过程中获得的任何速度。

例如,转换为可立即打包的产品需要最多可能需要10天的完成过程。为解决这一生产时间挑战,公司正在开发和申请专利的解决方案,旨在通过具有优化和合格材料和硬件解决方案的生态系统,最大限度地提高标签和包装数字印刷的价值。

其中热活化树脂在分子水平上与油墨聚合物链缠结。通过增加压力和冷却过程,在数字印刷薄膜和层压树脂之间立即形成强大的机械力,导致组合的层压薄膜不需要固化时间,并且可以立即切开并热封袋。

此外,涂层技术应用于印刷薄膜,在其中渗透该薄膜的油墨层并交联印刷薄膜,底漆和油墨的聚合物链,以创建新的聚合物分子结构。这可能听起来很复杂; 简而言之,它可以在高性能软包装应用上进行数字印刷,例如蒸煮袋。用于包装热处理食品的蒸煮袋是软包装行业中增长最快的应用。

诸如此类的发展正在推动数字印刷可以应用的基板方面,这有助于转换器开辟新的市场。用自己宠物的图像反驳猫粮袋吗?这可能听起来像一个新奇事物,但这些营销活动将越来越受欢迎。

食品包装法规
与数字包装相关的一个问题是,因为您主要处理食品生产,所以需要考虑无数的法规。因此,公司开发了墨水技术,以确保所有相关立法得到满足。

打印食品包装的转换商在政府机构和行业协会制定的复杂而严格的法规和指南中运营其业务,以帮助确保包装不会对其包含的产品产生负面影响。供应商正在开发印刷解决方案和油墨,使加工商能够生产符合这些标准的食品包装。

站点默认

留下您的信息